Tiêu chí Nông nghiệp Công nghệ cao

Tiêu chí Nông nghiệp Công nghệ cao

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM
Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ

Thư viện hình ảnh

Logo Liên Kết

Thống kê truy cập

  • Đang online: 11
  • Thống kê tuần:1176
  • Tổng truy cập: 149412
Tiêu chí Nông nghiệp Công nghệ cao

Tiêu chí Nông nghiệp Công nghệ cao

Tiêu chí Công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp: Quyết định số 33/QĐ-NNCNC ngày 20/05/2008 của Trưởng ban BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về Ban hành Tiêu chí Công nghệ cao ứng dụng trong Nông nghiệp. Trang 1 , 2 , 3

Chính sách khuyến khích đầu tư: Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 06/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về đối tượng thu hút đầu tư và cơ chế, chính sách hổ trợ các Nhà đầu tư trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố. Trang 1 , 2, 3, 4

Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 về Chính sách Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Quyết định 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 về Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.

Quyết định 33/2011/QĐ0UBND ngày 28/05/2011 về Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/04/2011 về việc Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ".

Thông tư 84/2011/TT-BTC ngày 16/06/2011 về việc Hướng dẫn một số Chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ.

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 về việc Ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015.

Thông tư 50/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/07/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận Doanh nghiệp Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.

Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 về việc Hướng dẫn thủ tục hải qua; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/09/2010 về Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015 (thay thế cho QĐ 36/2011/QĐ-UBND)

Thư viện / Libary