Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố (NNCNC) có các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ: 
1/ Văn phòng; 
2/ Phòng Kế hoạch- Tài chính; 
3/ Phòng Quản lý Đầu tư- Doanh nghiệp; 
4/ Phòng Khoa học - Đào tạo.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu NNCNC còn có các Trung tâm (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc): 
1/ Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển NNCNC: có nhiệm vụ triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

2/ Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp NNCNC: thực hiện việc cung cấp dịch vụ ươm tạo các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và ươm tạo các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3/ Trung tâm Khai thác Hạ tầng: thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn và triển khai các dự án đầu tư xây dựng Khu NNCNC; Đồng thời tổ chức các sự kiện và hoạt động du lịch sinh thái, tham quan - hướng nghiệp.

4/  Trung tâm dạy nghề: tổ chức đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học cơ sở được thành lập nhằm giúp cho Lãnh đạo Ban trong việc thẩm định các dự án đầu tư vào Khu NNCNC theo đúng các Tiêu chí về Nông nghiệp Công nghệ cao.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức