Cơ sở pháp lý của việc triển khai dự án xây dựng 

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố và thành lập 

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM 


**********************

1/ Quyết định số 3534/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Quyết định số 4651/QĐ-UB ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Quyết định số 3862/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 4651/QĐ-UB ( trang 12 )

Quyết định 3862/QĐ-UB ( trang 12 )